Kwaliteit

1. Creatxt verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Gezagsverhouding

2. Er bestaat geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen opdrachtgever en Creatxt.

3. Creatxt stelt een contract (modelovereenkomst) op t.b.v. de Belastingdienst waarin de werkzaamheden zijn vastgelegd.

4. Het over het honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en premie sociale verzekering is voor rekening van Creatxt en is in het uurtarief inbegrepen.

5. Creatxt vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of UWV voor niet betaalde belasting en/of premie sociale verzekering met betrekking tot het in artikel 6 overeengekomen honorarium.

Geheimhouding

6. Creatxt verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 Concepttekst en eenmalige herziening

7. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

8. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

9. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Creatxt niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

10. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal Creatxt opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Creatxt zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.

Offerte en offertekosten

11. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden, tenzij de kennismaking overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen. In dat geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

12. Creatxt geeft een indicatieve begroting af, waarbij een schatting wordt gemaakt van het aantal te besteden uren.

13. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Creatxt en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

14. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven: doel(groep), lengte,planning, aantal correctierondes, wijze van input aanleveren, deadline, verantwoordelijke voor goedkeuring tekst en aanverwante zaken, zoals coördinatie werkzaamheden inzake vormgeving en drukwerk. De kosten opgenomen in de offerte zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten.

 Gemaakte kosten en inkoop

15. Creatxt brengt 0,35 cent reiskosten per kilometer in rekening.

16. Creatxt berekent een toeslag van 10% op inkoop van diensten van derden, zoals vertalers, ontwerpers en drukkerijen. De toeslag is bedoeld ter compensatie van de voorfinanciering en alle risico’s die hiermee samenhangen. Bij faillissement of wanbetaling van opdrachtgever waarvoor de derde is ingeschakeld komen alle kosten voor rekening van Creatxt. De toeslag dient om dit soort noodsituaties (deels) te kunnen overbruggen.

Vrijwaring

17. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Creatxt tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Creatxt.

 Aansprakelijkheid

18. Creatxt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Creatxt. Voor het geval wordt geoordeeld dat Creatxt geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Creatxt jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

19. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Creatxt.

20. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

21. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 19 behoudt Creatxt zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

22. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Creatxt brengen en Creatxt moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Creatxt kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

23. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Creatxt krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

24. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

25. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Creatxt wordt beschouwd:

– publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;

– hergebruik van zijn werk zonder toestemming;

– aantasting van zijn werk;

– publicatie zonder naamsvermelding.

26. De bepalingen van artikel 19 tot en met artikel 25 hebben ook betrekking op teksten die Creatxt van derden betrekt. Creatxt garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

27. Creatxt houdt een nauwkeurige urenregistratie bij en werkt op basis van nacalculatie. De factuur bevat een specificatie van deze uren.

28a. Creatxt factureert op de 1e en de 15e van de maand bij opdrachten die voor onbepaalde tijd plaatsvinden of langer dan drie maanden duren.

28b. Bij eenmalige opdrachten factureert Creatxt na afronding van de opdracht. Vanaf drie maanden gaat de betalingsregeling voor opdrachten voor onbepaalde tijd in: facturatie volgt op de 1e en 15e van de maand. Deze betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten (nog) niet gebruikt.

28c. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

29. Op elke overeenkomst tussen Creatxt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Creatxt.